Akademicki język obcy

Pierwsze trudne słowo, z jakim spotyka się student to immatrykulacja, czyli uroczystość przyjęcia nowych studentów. Odbywa się w auli Jana Pawła II (sale P1 i P2) w obecności najwyższych władz uczelni. Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego jest prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor.

Warto poznać stopnie naukowe kadry dydaktycznej, ponieważ można kogoś urazić niewłaściwym tytułowaniem. Ukończywszy studia osiągniesz tytuł magistra (lub magistra inżyniera). Po studiach doktoranckich, otwarciu przewodu doktorskiego i obronie tzw. dysertacji zostaniesz mianowany doktorem. Rozprawa habilitacyjna otwiera drogę do tytułu doktora habilitowanego.

Doktor habilitowany może uzyskać stanowisko (a nie tytuł) profesora nadzwyczajnego na danej uczelni. Należy rozróżniać ten termin od tytułu naukowego profesora, który wybitnym doktorom habilitowanym nadaje Prezydent RP. Posiadacz tytułu „profesor” może zostać uhonorowany stanowiskiem profesora zwyczajnego – to najwyższe i najbardziej prestiżowe stanowisko.

Obecnie rzadziej używa się dokładnego tytułowania pracowników uczelni. Na zajęciach, gdzie występuje częsta interakcja między prowadzącym a studentami, doktorzy czy profesorowie zezwalają na zwrot per „pan/pani”. O tytułach, zwłaszcza tych wyższych, należy bezwzględnie pamiętać przy tworzeniu pism, bądź oficjalnych spotkaniach.

 

Na imię miała sesja i każdy ją chciał zaliczyć
Wraz z ukończeniem liceum możesz wymazać z prywatnego słownika „kartkówkę”, „sprawdzian”, „klasę”, „szkołę”. Mówi się „uczelnia”, „sala” i „grupa (administracyjna)”. Niezapowiedziane kartkówki są rzadkim zjawiskiem na ćwiczeniach. Najczęściej będą cię obowiązywać 2 kolokwia (czyli sprawdziany) w semestrze.

Wykłady prowadzone są dla całego kierunku. Wykładowca przekazuje teoretyczne treści studentom, które obowiązują na egzaminie w czasie sesji na koniec każdego semestru. Niektóre przedmioty trwają 2 semestry – egzamin piszesz z całego roku. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, należy wcześniej mieć zaliczone ćwiczenia. Na UE funkcjonuje następujący system oceniania:

  • niedostateczny czyli 2 (niezaliczone)
  • dostateczny czyli 3
  • dst plus – 3,5
  • dobry – 4
  • dobry plus – 4,5
  • bardzo dobry – 5

Każdy pracownik ustala wewnętrzny system oceniania. Najczęściej do zaliczenia potrzebne będzie więcej niż 50% punktów.

Nieudane podejście do ćwiczeń czy egzaminów skutkuje koniecznością poprawy. Sesja poprawkowa odbywa się w lutym (po I semestrze) i we wrześniu (po semestrze wiosennym).

 

Wszystkie drogi prowadzą do dziekanatu
Wszelkie formalności związane ze studiowaniem będziesz załatwiać w dziekanacie. Jest to biuro, w którym siedzą miłe panie (jedna pani opiekuje się jednym rokiem) posiadające wiedzę ogromną i bardzo rozległą. Z wielu opinii można wysnuć wniosek, że na Uniwersytecie Ekonomicznym mamy najlepszą obsługę w całym Wrocławiu. Trzeba jednak przychodzić do dziekanatu z konkretną sprawą i wiedzieć dokładnie o co spytać. Wcześniej warto upewnić się, że odpowiedzi na nasze pytania nie znajdziemy na stronie danego wydziału na www.ue.wroc.pl lub… na tablicy ogłoszeniowej przy dziekanatach. Niestety w krytycznych okresach, takich jak początek i koniec semestru, nie ominie nas stanie w długim ogonku.

Najważniejszym dokumentem studenta jest indeks, w którym zapisany jest cały przebieg twoich studiów. Wykładowca wpisuje doń ocenę i potwierdza ją podpisem oraz datą. W pełni uzupełniony indeks po zakończonej sesji oddajesz do dziekanatu w celu przypieczętowania zaliczenia semestru. Indeksu nie można zgubić – powoduje to kosztowne konsekwencje na czele ze zdobywaniem wszystkich wpisów od każdego wykładowcy od nowa!

Punkty ECTS – każdy przedmiot ma określoną wartość punktową zgodnie z europejskim systemem. Punkty przydatne są przy Indywidualnym Programie Studiów czy wyjazdach za granicę na Erasmusa. Ucząc się innych niż w standardowym planie studiów przedmiotów musisz zadbać, aby suma punktów ECTS uzyskana w semestrze była taka sama.

Recent Posts